زمان مصاحبه، تصويری مثبت از خود ارائه دهيد

۱۳۹۷/۱۰/۱۲ تعداد بازدید 369

در حين مصاحبه، زمان هاي بسياري شما نياز به استفاده از آداب و اتيکت ها خواهيد داشت. و اگر آنها را درست و به جا استفاده کنيد، تصويري خوب و مطمئن در ذهن مصاحبه گرتان ايجاد خواهيد کرد. محکم و با قوت صحبت کنيد. نبايد بگذاريد مصاحبه گر از شما بخواهد حرفتان را تکرار کنيد يا شک کند که حرفتان را درست شنيده است يا خير.

به چشمان مصاحبه گرتان نگاه کنيد. اين ژستي اطمينان بخش است که اکثراً افراد به آن پاسخ مثبت مي دهند.

براي صحبت کردن از حرکات بدن به اندازه مناسب استفاده کنيد. حرکات خوب ممکن است علاقه شما را براي آنحا بودن نشان دهد، در حاليکه سست و بي حال بودن نشانه ي بي احترامي و بي تفاوتي است.

مصاحبه کننده تان را با اسم صدا کنيد، اما به تعادل. اين نشان مي دهد که شما دقت کرده و به حرفهايش گوش مي دهيد. همچنين ارتباطي ايجاد مي کند که مصاحبه شما را هر چه بيشتر به سمت موفقيت سوق مي دهد

زمان مصاحبه، تصويری مثبت از خود ارائه دهيد
زمان مصاحبه، تصويری مثبت از خود ارائه دهيد
۱۳۹۷/۱۰/۱۱